Työterveyspäivät alan viitoittajana – ajatuksia tullinkulmalaisten silmin

 

Tullinkulman Työterveyden blogiin haastateltiin yhteensä neljää työterveyslääkäriämme, jotka osallistuivat keskiviikkona 14.9. Työterveyspäiville Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Tiia Reho on erikoistuva työterveyslääkäri, joka on työskennellyt 2,5 vuotta Tullinkulman Työterveydessä. Hänen tavoitteenaan on työterveyskäytäntöjen kehittäminen, asiakasyritysten kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen ja kehittyminen edelleen työterveyslääkärinä.

Sanna Sarviharju-Tujula on erikoistuva työterveyslääkäri, joka on työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä vuodesta 2009 lähtien. Hän on yleislääketieteen erikoislääkäri ja omaa 10 vuoden kokemuksen terveyskeskuksista.

Teija Mertimo on vuodesta 2012 lähtien työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä erikoistuvana työterveyslääkärinä. Lisäksi hän on kaupan ja hallinnon alan tradenomi. Hänen tavoitteinaan tulevaisuudessa on jatkaa tiivistä, laatupainotteista ja asiakaslähtöistä yhteistyötä asiakasyritysten kanssa.

Kaija Koskimies on työskennellyt työterveyslääkärinä Tullinkulman Työterveydessä jo 30 vuotta. Hän pyrkii kehittymään jatkuvasti työterveyslääkärinä ja pysymään ajan tasalla alan muutoksissa.

1. Mikä oli mielenkiintoisinta messuilla?

Tiia: Mielenkiintoisinta oli Petri Rajaniemen pitämä luento toimintaympäristön muutoksesta tietokeskeisestä lähestymistavasta ihmiskeskeisempään. Ihmisten johtaminen ja kohtaaminen on myös yritysmaailmassa työn kovaa ydintä. Empatia ja myötätunto ovat lääkärin tärkeitä työvälineitä.

Sanna: Luentoanti kokonaisuudessaan. Mieleenpainuvimpana oli keskiviikkoaamun ensimmäinen seminaarikokonaisuus, jossa puhuttiin toimintaympäristön muutoksesta ja erilaisten mittareiden hyödyntämisestä jokapäiväisessä elämässä.

Teija: Mielenkiintoisinta oli Työterveyslaitoksen kehittämä uusi työkalu ’’aivotyö toimivaksi’’, joka selvittää työn kognitiivisia ajatuksia ja vaikutuksia. Lisäksi messuilla oli huomattavissa, että tietotyö ja tämän mukanaan tuomat haasteet ovat lisääntymässä alalla.

Kaija: Mielenkiintoisinta oli keskiviikkoiltapäivän Infoähky kuriin? -luennot. Projektin tarkoituksena oli selvittää millaisia kognitiivisia vaikutuksia tietotyöhön liittyy ja miten aivojen kuormitusta pystyttäisiin mittaamaan tietotyössä. Toivottavasti tästä uudesta konseptista saadaan vielä konkreettinen lomake käyttöön työterveyshuollossakin.

2. Mitä uutta opit Työterveyspäiviltä?

Tiia: Tapahtumassa sai tietoa monipuolisesti Työterveyslaitoksen erilaisista hankkeista ja projekteista. Keskustelu erilaisten mittaamismahdollisuuksien hyödyntämisestä ja tietoturvahaasteista niihin liittyen oli kiinnostavaa.

Sanna: Erilaisten mittareiden käyttöä konkreettisessa merkityksessä. Oli hienoa huomata, kuinka esimerkiksi Firefit-mittarilla luotiin yksilöllisiä harjoitteita henkilöstölle.

Teija: Yleistä tietoa työhyvinvointiin ja sen kohderyhmiin liittyen. Mikäli erityisesti nostetaan muutama asia esille, Aivotyö toimivaksi -työkalun lisäksi esiteltiin mielenkiintoinen ja menestynyt esimerkki TIKKA-menetelmän työlähtöisestä käytöstä.

Kaija: Messuilla sai runsaasti tietoa työterveysalan eri toimijoiden erilaisista projekteista ja hankkeista. Mielenkiintoista oli esimerkiksi kuulla Työterveyslaitoksen monista hankkeista.

3. Mihin ala on kehittymässä?

Tiia: Työterveyshuolloissa on nykyään yhä enemmän saatavilla dataa, jonka oikea-aikainen hyödyntäminen ja toisaalta rajaaminen on yksi iso tekijä tulevaisuudessa. Tiedon käsittely, analysointi ja siitä johdettavien suositusten fokusointi on keskeinen haaste.

Sanna: Räätälöity ja tarvelähtöinen työterveyshuolto tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Asiakasyritykset haluavat rahoilleen vastinetta, mikä johtaa yhä enemmän asiakaslähtöisempään näkökulmaan tarjota työterveyspalveluja.

Teija: Työterveyshuolto itsessään kehittyy monipuolisemmaksi ja työ- ja tarvelähtöisemmäksi. Työn vaatimukset aloilla korostuvat ja työhyvinvointiin sekä -turvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Kaija: Työterveyshuoltoalalla pyritään yhä läheisempään yhteistyöhön asiakasyritysten kanssa. Painopiste on muuttunut yhä enemmän asiakaslähtöisemmäksi, ja työhyvinvointiin työpaikoilla kiinnitetään nykyään enemmän huomiota kuin ennen vanhaan.

4. Työterveyslääkärin rooli tulevaisuudessa?

Tiia: Työterveyslääkärin roolissa korostuu diagnosoinnin lisäksi asiakkaiden ohjaaminen ja tiedon jakaminen. Lisäksi lääkärin tulee kyetä perkaamaan ja pureksimaan yhä suurempi määrä dataa ja arvioida sen terveydellistä merkitystä.

Sanna: Työterveyslääkärin roolista tulee asiakaslähtöisempi ja asiakkaille pyritään olemaan ikään kuin mentori tai ohjaava ja neuvoja antava asiantuntija. Yhteistyö yritysten kanssa todennäköisesti myös lähenee.

Teija: Työterveyshuollon ja -lääkärin työ painottuu yhä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja huomioimaan työlähtöisen näkökulman sekä työpaikkojen erilaiset tarpeet vieläkin yksityiskohtaisemmin.

Kaija: Työterveyslääkäriltä vaaditaan yhä laaja-alaisempaa osaamista peruskoulutuksen ulkopuolelta. Tiedon hallinta ja analysointi työssä korostuu yhä enemmän. Lisäksi virtuaali- ja etävastaanotot lisääntynevät digitalisaation seurauksena.

Suotuisia työterveystouhuja toivottaen,
Tullinkulman Työterveys

Blogin kirjoittajana ja tekijänä toimi viestinnän ja markkinoinnin harjoittelija Jalmari Ohmeroluoma. Jalmari on keväällä 2017 valmistuva liiketalouden tradenomi, joka suorittaa työharjoitteluaan Tullinkulman Työterveydessä.

 

Hyvinvoivassa työyhteisössä onnistutaan yhdessä

 

Hyvinvoiva työyhteisö pystyy vastaamaan menestyksekkäästi sille asetettuihin liiketoimintatavoitteisiin ja sidosryhmiensä odotuksiin. Siksi työhyvinvoinnista puhutaankin enenevässä määrin. Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen menestystekijänä ja kilpailukyvyn kasvattajana merkittävä. 

Työhyvinvointi syntyy työssä, työtä tekemällä. Aidosti hyvinvoivassa työyhteisössä on tilaa ja mahdollisuuksia tiedon ja kokemuksen hyödyntämiselle, uuden oppimiselle, innostumiselle ja yhdessä tekemiselle. 

Yritysjohto voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin useilla tavoilla. Oikeudenmukainen, kunnioittava ja työntekijöitä tukeva laadukas esimiestyö on perusta hyvinvoivalle työyhteisölle.

Toimiva keskusteluyhteys johdon ja työntekijöiden välillä on yksi työhyvinvoinnin avaintekijöistä. Keskusteluyhteyden tulee olla avoin ja dialogin jatkuvaa. Toimivan vuorovaikutuksen avulla pystytään lisäämään ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Kun yhteinen tavoite on tiedossa ja tunnettu, on sitä kohti helpompaa ponnistella. Organisaation sisäisen tiedotuksen onkin tärkeää olla riittävää ja oikea-aikaista.

Työntekijän työssä viihtymiseen vaikuttaa myös työkuormitus, joka optimaalisena sisältää sopivasti haasteita ja oppimista sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja työtapoihin. Työkuormituksella on suora vaikutus työn mielekkääksi kokemiseen. Koko työyhteisön kannalta on tärkeää, että työntekijät viihtyvät työssään, ovat motivoituneita ja tekevät työtä mielellään.

Työhyvinvoinnin ydin koostuu hyvin järjestetystä, mielekkäästä ja ammattitaitoisesti johdetusta työstä. Työyhteisön hyvinvointia ei pystytä tuottamaan tyky-päivillä, liikuntatempauksilla tai kulttuuriseteleillä, jos työn tekemisen perusta ei ole kunnossa. Hyvinvoivaa ja hyvin johdettua työyhteisöä yhteinen tekeminen ja muut tukitoimet puolestaan palvelevat ja vahvistavat entisestään.

Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia. Siitä huolehtiminen ei voi jäädä vain yrityksen johdon kontolle, sillä työyhteisö on kaikkien jäsentensä summa. Henkilö, joka pitää huolen omasta hyvinvoinnistaan toimii koko työyhteisön hyvinvointia edistävällä tavalla.

Huolehtimalla omasta psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä panostamalla omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen työntekijät voivat tuoda positiivista energiaa ja draivia yhteiseen tekemiseen. Oman osaamisen ja työntekijätaitojen kasvattaminen ja ylläpitäminen vaikuttavat työskentelymotivaatioon ja tuovat voimaa koko työyhteisöön. Työyhteisöstä välittäminen, työkavereiden tukeminen ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen synnyttävät positiivisia vaikutuksia myös itselle.

Kun työyhteisö voi hyvin, on työpaikalle mukava mennä ja työ maistuu.

 

Mukavaa työhönpaluuta toivottaen,
Tullinkulman Työterveys

 

Elokuun blogin asiantuntijana toimi johtava työterveyspsykologimme Harri Lauren. Harri on vahva työelämäpalveluiden ammattilainen, koulutukseltaan psykologian maisteri ja työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä vuodesta 2008 lähtien.

 

 

 

Kesän mainiot urheilumahdollisuudet

 

Kesä tarjoaa moninaisia, toinen toistaan mukavampia mahdollisuuksia liikkumiseen. Vaikka monet harrastukset jäävät tauolle kesän ajaksi, riittää lämpimään ja valoisaan vuodenaikaan harrastusmahdollisuuksia vaikka millä mitalla. Liikuntaa ei kannatakaan jättää kesän tullen vähemmälle, vaan ottaa kesän tarjoamista mahdollisuuksista kaikki irti.

Nopeasti lämpiävät järvivedet houkuttelevat harrastamaan. Uimisen ja vesileikkien lisäksi melonta ja vaikkapa tuore urheilulaji suppaus haastavat tasapainon ja käsilihakset, ja irrottavat mielen arjen askareista. Veden äärellä voi viihtyä myös esimerkiksi rantalentopallon tai frisbeen heittelyn parissa.

Kesäisen vehreät puistot tarjoavat mainioita mahdollisuuksia erilaisille lajeille. Monissa puistoissa järjestetään niin notkistavaa joogaa kuin erilaisia tanssituntejakin. Eikä puiston liikuntailoon tarvita järjestettyä tuntia, omalla porukalla voi laittaa pystyyn vaikka puistofutisturnauksen. 

Perinteisemmän voimailun ystävien ei tarvitse myöskään tyytyä sisätiloissa harrastamiseen, sillä monessa kaupungissa on nykyisin ulkokuntosalilaitteita, joissa voi raittiista ilmasta nauttien kasvattaa lihaskuntoaan. Myös lenkkeily piristävässä kesäsateessa on usein varsin mukavaa, kun ilma on happirikasta ja reippailu juosten tai kävellen luistaa.

Kesäliikunnan ei tarvitse olla turhan vakavamielistä. Liikkumisen voi ottaa osaksi kesän sosiaalista elämää. Alle voi napata polkupyörän ja polkaista jätskille toiseen kaupunginosaan tai naapurikaupunkiin hyvässä seurassa. Tai pakata reppuun eväät ja vaeltaa laavulle tai järvenrannan grillipaikalle viettämään laatuaikaa perheen kesken luonnon helmassa.

Mikä oma tapasi kesän urheilumahdollisuuksista nauttimiseen sitten onkaan, olemme varmoja, että virkistyt auringon valon ja raittiin ilman parissa.

 

Nautinnollisia, aktiivisia ja rentouttavia kesähetkiä toivottaen,
Tullinkulman Työterveys

 

Kesäkuun blogin asiantuntijana toimi työfysioterapeuttimme Sari-Leena Erkkilä. Sari-Leena on työterveys- ja työelämäpalveluiden vahva ammattilainen. Hän on koulutukseltaan työfysioterapeutti ja työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä jo 15 vuoden ajan.

 

 

Muistutus matkakuumeeseen

Kesälomat kolkuttelevat jo nurkan takana ja monella matkakuume lähelle tai kauemmas nostaa päätään. Matkakuumeen noustessa on hyvä uhrata hetki ajatuksesta myös rokotuksille. Rokotuksilla voidaan osaltaan varmistaa, että matkalta palaa virkistynyt ja hyväkuntoinen matkailija tai matkaseurue.

Rokotustarpeeseen vaikuttaa henkilön terveydentilan ja hänen rokotushistoriansa lisäksi suunniteltu matkustusmaa sekä elämäntyyli, matkustustapa ja matkan kesto. Rokotusohjelman suunnittelu on aloitettava jo pari kuukautta ennen matkaa, sillä keho tarvitsee rokotuksen jälkeen riittävästi aikaa vasta-aineiden muodostamiseen. Osaan rokotteista tarvitaan myös tehosterokote ennen matkaa. Rokotuksia voi ottaa samalla kertaa useampia, ne ovat yleensä hyvin siedettyjä ja sivuvaikutukset ovat harvinaisia. Tavallisin haittavaikutus on rokotuskohdan paikallinen kipu ja lievä punoitus.

Matkailijan rokotusten lähtökohtana voidaan pitää sitä, että perusrokotteet ovat voimassa. Jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotus pysyvät voimassa 10 vuoden välein otetuilla tehosterokotuksilla. Polion tehosterokotus annetaan henkilölle, joka matkustaa polion esiintymisalueelle. Perusrokotuksiin kuuluu lisäksi MPR- eli tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti-rokotus. Myös MPR-rokotesuojan olemassaolo kannattaa tarkastaa matkaa suunniteltaessa.

Lähelle ja tuttuihinkin paikkoihin matkustettaessa on järkevää ottaa pieni hetki matkan suunnittelusta sen selvittämiselle, mitä rokotuksia kohdemaassa tarvitaan. Esimerkiksi saastuneet ruoan ja juoman kautta tarttuva A-hepatiitti voi väijyä myös yllättävän lähellä, kuten Tallinnassa ja suomalaisten suosimissa tutuissa lomamaissa kuten Thaimaassa, Turkissa ja Egyptissä. 

Keltakuumerokotus on yksi harvoista rokotteista, joita voidaan vaatia matkailijalta pakollisena tiettyihin maihin matkustettaessa. Saadun rokotteen tulee näkyä matkalle mukaan otettavassa Kansainvälisessä rokotuskortissa. Korttiin voidaan täydentää myös muita rokotustietoja. Keltakuume leviää lähinnä hyttysten pistojen välityksellä, joten hyönteisiltä suojautuminen on hyvä varokeino tautia vastaan.  

Lisärokotusten tarpeeseen vaikuttavat matkan kesto ja matkustustapa. Paikallisista ruokakojuista syövän ja turistikohteiden ulkopuolella liikkuvan reppureissaajan riskit ovat erilaisia kuin henkilön, joka taittaa matkan lentäen ja majoittuu lyhyehkön ajan loistohotellissa palveluiden äärellä. Viikkoja tai jopa kuukausia reissaava matkaaja tarvitsee perusturistia kattavamman rokotussuojan, koska pitkään kestävällä matkalla sairastumisen riski kasvaa. Kiertelevälle reppureissaajalle suositellaan usein matkakohteesta riippuen esimerkiksi lavantauti- ja Japanin aivokuumerokotetta sekä malarianestolääkitystä. Tabletteina nautittava malarianestolääkitys tulee aloittaa jo ennen matkaa, joten myös siihen tulee varautua hyvissä ajoin.

Joskus käy niin, matka on jo tuloillaan ja rokotukset jääneet viime tinkaan. Tällöin voidaan rokotukset antaa nopeutetussa aikataulussa ennen matkaa. Vaikka niiden suojateho ei ole yhtä hyvä kuin ajoissa annettujen rokotusten, myös myöhässä annettu rokote on parempi kuin ei rokotetta lainkaan. Ota siis reippaasti yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

 

Mainiota matkakuumeilua toivottaen,
Tullinkulman Työterveys

Toukokuun blogin asiantuntijana toimi vastaava työterveyshoitajamme Soili Honkamäki. Soili on työterveys- ja työelämäpalveluiden vahva ammattilainen. Hän on koulutukseltaan työterveyshoitaja ja työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä vuodesta 2002 lähtien.

Työkyvyn tukeminen on yhteinen asia

Työkyky ja työkyvyn tukeminen ovat asioita, joihin suomalaisessa yhteiskunnassa kiinnitetään enenevässä määrin huomiota muun muassa työurien pidentämisen mahdollistamiseksi. Työkyky on monien asioiden summa. Sen perustana on ihmisen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, ja työkyky muodostuukin näiden voimavarojen sekä työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Lisäksi työkykyyn vaikuttavat työhön kohdistuvat asenteet, koulutus ja ammattitaito sekä työyhteisön hyvinvointi ja johtaminen työpaikalla. Työkyky onkin siksi yhtä lailla yksilön, työpaikan, työterveyshuollon ja jopa yhteiskunnan yhteinen asia.

Työkykyä vahvistavia tekijöitä ovat esimerkiksi henkilön osaamisen ja ammattitaidon kehittyminen kokemuksen ja koulutuksen myötä, samoin kuin mielekäs ja sopivan haasteellinen työ ja hyvinvoiva työyhteisö.
Työkykyä heikentäviä asioita on erilaisia. Työkyky voi heiketä tapaturman tai sairauden seurauksena, mutta myös luonnollista tietä. Esimerkiksi fyysiset voimavarat heikkenevät yleensä iän myötä. Toisaalta, jos työ ei vastaa ihmisen odotuksia ja tuntuu pakonomaiselta, voi työkyky heiketä, vaikka fyysisessä suorituskyvyssä ei olisi tapahtunut muutoksia. Työssä jaksamattomuus voi johtua esimerkiksi työprosessien huonosta organisoinnista, puuttuvista vaikutusmahdollisuuksista omaan työntekoon tai työpaikan ilmapiiriin liittyvistä tekijöistä.

Usein henkilö on heikentyneestä työkyvystä huolimatta osittain työkykyinen ja suuri osa ihmisistä, joilla työkyky on jollakin osa-alueella heikentynyt, pystyy jatkamaan työssä työolosuhteita tai työnkuvaa muokkaamalla. Osatyökykyisten kohdalla onkin tärkeää keskittyä nimenomaan positiivisiin asioihin: siihen, mitä työkyvystä on jäljellä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa työkykyä päästään tukemaan ja vahvistamaan erilaisin toimin, sitä paremmin tukitoimet yleensä onnistuvat ja työkykyä pystytään ylläpitämään.

Aloite työkykyä tukeviin toimiin tai työteon edellytysten muokkaamiseen henkilön työkykyä vastaavaksi voi tulla niin työntekijältä itseltään, esimieheltä kuin työterveyshuollon yhteyshenkilöltäkin. Työntekijä on kuitenkin päävastuussa ja parhaiten tietoinen omista voimavaroistaan. Työnantaja ja esimiehet ovat puolestaan päävastuussa työstä ja työoloista.

Työntekijälle oleellista on tunnistaa ja tunnustaa itselleen rehellisesti työn tekemiseen kohdistuvat ongelmat, kertoa niistä ja tarjota ratkaistavassa oleviin asioihin omia ratkaisuehdotuksia. Tällaisia voivat olla pienetkin käytännön asiat, joilla voidaan esimerkiksi välttää kuormittavia työasentoja.
Työntekijän oma aktiivinen asenne ja halu jatkaa työssä ovat oleellisia oikean ratkaisun löytämisessä, samoin avun ottaminen vastaan ja kuntoutumiseen keskittyminen, jotta ongelmat eivät palaisi.
Joskus osatyökykyisen työntekijän toimenkuvaan tai työtehtäviin ehdotetaan muutosta, joka auttaa häntä jatkamaan työelämässä, muuttuneissa tehtävissä. Tällöin työntekijän on löydettävä rohkeus luopua vanhasta ja innostua uudesta. Muutokselle kannattaa antaa mahdollisuus, sillä sen mukana seuraa usein paljon positiivisia asioita. Käsitys itsestä työntekijänä muuttuu myönteisesti, kun ei tarvitse sinnitellä vaivojen kanssa ja uuden oppiminen tuo positiivista virtaa.

Työnantajan tärkeä tehtävä ja myös lakisääteinen velvollisuus on edistää osatyökykyisten työntekijöiden työssä pysymistä ja selviytymistä. Muun muassa työtä ja työaikoja tulee järjestää vastaamaan työntekijän työkykyä ja kuntoutumista. Yrityksissä valmiit toimintamallit helpottavat muutoksen tukemista. Esimiehen on tärkeää seurata työoloja ja ottaa tarvittaessa työkykyasiat avoimesti puheeksi. Ongelmien havaitsemista ja työtehtävien muokkaamista helpottaa hyvä kommunikaatiosuhde esimiehen ja työntekijän välillä. Esimiehen tulisi olla helposti lähestyttävä, jotta hänelle voidaan tulla puhumaan vaikeistakin asioista. Työnantaja voi tukea monella tavoin yksilön voimavarojen kehittämistä ja on vastuussa siitä, että työyhteisö voi hyvin ja työympäristö tukee työssä selviytymistä.

Työterveyshuollon yhteistyökumppani on tärkeä tuki niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Ennakoiva työterveyshuolto tukee työssä selviytymistä ja pyrkii työkyvyn heikkenemisen varhaiseen havaitsemiseen sekä työkyvyttömyyden uhan torjumiseen. Työterveyshuolto on työantajan tukena myös työkykyä ylläpitävässä tyky-toiminnassa.

Työkykyyn liittyvissä asioissa keskiössä on aina ihminen ja hänen työssä selviytymistään tukeva toiminta. Toimiva yhteistyö työntekijän, työnantajan sekä työterveyshuollon kumppanin kesken, hyvä keskusteluyhteys ja tahtotila ratkaisun löytämiseen sekä osapuolten avoimuus ja rehellisyys ovat lähtökohta parhaalle mahdolliselle ratkaisulle työntekijän yksilölliseen tilanteeseen.


Yhteistyöterveisin,
Tullinkulman Työterveys

Huhtikuun blogin asiantuntijana toimi vastuualuepäällikkö Birgitta Ojala.
Birgitta on koulutukseltaan TtM (tohtoriopiskelija) ja vastaa Tullinkulman Työterveydessä Työkyky-yksiköstä. Hän on työskennellyt Tullinkulmassa vuodesta 2007 lähtien.

Valosta vireyttä kevääseen

Kevät on jo – jos ei täällä – niin vähintäänkin nurkan takana. Joskus talven pimeyden jäljiltä tuntuu, että kevätväsymys hiipii elämään. Älä kuitenkaan anna sille periksi, vaan ota kaikki irti ihanasta kevään odotuksesta ja lisääntyvästä, voimaannuttavasta valosta!

Lisääntyvällä valolla on paljon positiivisia vaikutuksia, jotka voit valjastaa oman hyvinvointisi välineeksi. Tässä muutamia vinkkejä kevätväsymyksen poispyyhkimiseksi:

Kohti valoa
Valolla on välitön virkistävä vaikutus ja se kohentaa myös mielialaa. Valoisammassa ympäristössä oleskelu virkistää meitä heti joksikin aikaa. Aina kun mahdollista, pyri ulkoilemaan ja nauttimaan auringon koko ajan enemmän lämmittävistä säteistä, vaikkapa käymällä pienellä kävelylenkillä. Luonnon valohoidon lisäksi saat näin aimo annoksen raitista ilmaa ja liikunnan mukanaan tuomat kokonaisvaltaiset hyödyt hyvinvoinnille.

Lämpöä ja ystävyyttä
Kevät ja kasvava valon määrä lisäävät ihmisten sosiaalista aktiivisuutta. Tähän vaikuttaa muun muassa joskus tyytyväisyyshormoninakin tunnetun serotoniinin kevään aikana kasvava määrä aivoissa, jonka vaikutuksesta muun muassa empatian tunne kasvaa ja jopa rakastumisen tunne syntyy helpommin.
Kutsu siis perhe ja ystävät koolle ja nauti yhteisistä hetkistä, naura, ilahdu ja anna kevään näyttää parhaat puolensa hyvässä seurassa.

Hetki omaa aikaa
Kun valoa on enemmän ja päivä pitenee, alkaa ihminen käymään paremmin samassa rytmissä 24 tuntisen vuorokauden kanssa. Usein myös unirytmi paranee kevään myötä. Moni ihminen selviääkin keväällä ja kesän tullen lyhyemmillä yöunilla kuin talven pimeinä kuukausina. Käytä vuorokauteen saamasi lisäminuutit oman hyvän mielen kasvattamiseen. Nauti kuppi kahvia aamulla rauhassa kevätauringon paisteessa terassilla, kävele pidempää reittiä töihin tai vaikka meditoi. Ota itsellesi hetki kevätauringon tarjoamaa omaa aikaa.

Pitenevän valoisan ajan aikaansaama toimintatarmon lisääntyminen kannattaa kanavoida itseä houkuttelevalla tavalla sekä palvelemaan omaa hyvinvointia ja jaksamista. Siksi kannustammekin sinua ottamaan vastaan kevään myötä lisääntyvän valon tuomat myönteiset vaikutukset ja innostumaan auringosta!

Aurinkoista kevättä toivottaen,
Tullinkulman Työterveys

Maaliskuun blogin asiantuntijana toimi johtava työterveyspsykologimme Harri Lauren. Harri on vahva työelämäpalveluiden ammattilainen, koulutukseltaan psykologian maisteri ja työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä vuodesta 2008 lähtien.

 

Alakategoriat

Sivu 2 / 3