Tilaa työterveyspalvelut

Työkyvyn tukeminen on yhteinen asia

Työkyky ja työkyvyn tukeminen ovat asioita, joihin suomalaisessa yhteiskunnassa kiinnitetään enenevässä määrin huomiota muun muassa työurien pidentämisen mahdollistamiseksi. Työkyky on monien asioiden summa. Sen perustana on ihmisen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, ja työkyky muodostuukin näiden voimavarojen sekä työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Lisäksi työkykyyn vaikuttavat työhön kohdistuvat asenteet, koulutus ja ammattitaito sekä työyhteisön hyvinvointi ja johtaminen työpaikalla. Työkyky onkin siksi yhtä lailla yksilön, työpaikan, työterveyshuollon ja jopa yhteiskunnan yhteinen asia.

Työkykyä vahvistavia tekijöitä ovat esimerkiksi henkilön osaamisen ja ammattitaidon kehittyminen kokemuksen ja koulutuksen myötä, samoin kuin mielekäs ja sopivan haasteellinen työ ja hyvinvoiva työyhteisö.
Työkykyä heikentäviä asioita on erilaisia. Työkyky voi heiketä tapaturman tai sairauden seurauksena, mutta myös luonnollista tietä. Esimerkiksi fyysiset voimavarat heikkenevät yleensä iän myötä. Toisaalta, jos työ ei vastaa ihmisen odotuksia ja tuntuu pakonomaiselta, voi työkyky heiketä, vaikka fyysisessä suorituskyvyssä ei olisi tapahtunut muutoksia. Työssä jaksamattomuus voi johtua esimerkiksi työprosessien huonosta organisoinnista, puuttuvista vaikutusmahdollisuuksista omaan työntekoon tai työpaikan ilmapiiriin liittyvistä tekijöistä.

Usein henkilö on heikentyneestä työkyvystä huolimatta osittain työkykyinen ja suuri osa ihmisistä, joilla työkyky on jollakin osa-alueella heikentynyt, pystyy jatkamaan työssä työolosuhteita tai työnkuvaa muokkaamalla. Osatyökykyisten kohdalla onkin tärkeää keskittyä nimenomaan positiivisiin asioihin: siihen, mitä työkyvystä on jäljellä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa työkykyä päästään tukemaan ja vahvistamaan erilaisin toimin, sitä paremmin tukitoimet yleensä onnistuvat ja työkykyä pystytään ylläpitämään.

Aloite työkykyä tukeviin toimiin tai työteon edellytysten muokkaamiseen henkilön työkykyä vastaavaksi voi tulla niin työntekijältä itseltään, esimieheltä kuin työterveyshuollon yhteyshenkilöltäkin. Työntekijä on kuitenkin päävastuussa ja parhaiten tietoinen omista voimavaroistaan. Työnantaja ja esimiehet ovat puolestaan päävastuussa työstä ja työoloista.

Työntekijälle oleellista on tunnistaa ja tunnustaa itselleen rehellisesti työn tekemiseen kohdistuvat ongelmat, kertoa niistä ja tarjota ratkaistavassa oleviin asioihin omia ratkaisuehdotuksia. Tällaisia voivat olla pienetkin käytännön asiat, joilla voidaan esimerkiksi välttää kuormittavia työasentoja.
Työntekijän oma aktiivinen asenne ja halu jatkaa työssä ovat oleellisia oikean ratkaisun löytämisessä, samoin avun ottaminen vastaan ja kuntoutumiseen keskittyminen, jotta ongelmat eivät palaisi.
Joskus osatyökykyisen työntekijän toimenkuvaan tai työtehtäviin ehdotetaan muutosta, joka auttaa häntä jatkamaan työelämässä, muuttuneissa tehtävissä. Tällöin työntekijän on löydettävä rohkeus luopua vanhasta ja innostua uudesta. Muutokselle kannattaa antaa mahdollisuus, sillä sen mukana seuraa usein paljon positiivisia asioita. Käsitys itsestä työntekijänä muuttuu myönteisesti, kun ei tarvitse sinnitellä vaivojen kanssa ja uuden oppiminen tuo positiivista virtaa.

Työnantajan tärkeä tehtävä ja myös lakisääteinen velvollisuus on edistää osatyökykyisten työntekijöiden työssä pysymistä ja selviytymistä. Muun muassa työtä ja työaikoja tulee järjestää vastaamaan työntekijän työkykyä ja kuntoutumista. Yrityksissä valmiit toimintamallit helpottavat muutoksen tukemista. Esimiehen on tärkeää seurata työoloja ja ottaa tarvittaessa työkykyasiat avoimesti puheeksi. Ongelmien havaitsemista ja työtehtävien muokkaamista helpottaa hyvä kommunikaatiosuhde esimiehen ja työntekijän välillä. Esimiehen tulisi olla helposti lähestyttävä, jotta hänelle voidaan tulla puhumaan vaikeistakin asioista. Työnantaja voi tukea monella tavoin yksilön voimavarojen kehittämistä ja on vastuussa siitä, että työyhteisö voi hyvin ja työympäristö tukee työssä selviytymistä.

Työterveyshuollon yhteistyökumppani on tärkeä tuki niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Ennakoiva työterveyshuolto tukee työssä selviytymistä ja pyrkii työkyvyn heikkenemisen varhaiseen havaitsemiseen sekä työkyvyttömyyden uhan torjumiseen. Työterveyshuolto on työantajan tukena myös työkykyä ylläpitävässä tyky-toiminnassa.

Työkykyyn liittyvissä asioissa keskiössä on aina ihminen ja hänen työssä selviytymistään tukeva toiminta. Toimiva yhteistyö työntekijän, työnantajan sekä työterveyshuollon kumppanin kesken, hyvä keskusteluyhteys ja tahtotila ratkaisun löytämiseen sekä osapuolten avoimuus ja rehellisyys ovat lähtökohta parhaalle mahdolliselle ratkaisulle työntekijän yksilölliseen tilanteeseen.


Yhteistyöterveisin,
Tullinkulman Työterveys

Huhtikuun blogin asiantuntijana toimi vastuualuepäällikkö Birgitta Ojala.
Birgitta on koulutukseltaan TtM (tohtoriopiskelija) ja vastaa Tullinkulman Työterveydessä Työkyky-yksiköstä. Hän on työskennellyt Tullinkulmassa vuodesta 2007 lähtien.