Hyvinvoivassa työyhteisössä onnistutaan yhdessä

 

Hyvinvoiva työyhteisö pystyy vastaamaan menestyksekkäästi sille asetettuihin liiketoimintatavoitteisiin ja sidosryhmiensä odotuksiin. Siksi työhyvinvoinnista puhutaankin enenevässä määrin. Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen menestystekijänä ja kilpailukyvyn kasvattajana merkittävä. 

Työhyvinvointi syntyy työssä, työtä tekemällä. Aidosti hyvinvoivassa työyhteisössä on tilaa ja mahdollisuuksia tiedon ja kokemuksen hyödyntämiselle, uuden oppimiselle, innostumiselle ja yhdessä tekemiselle. 

Yritysjohto voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin useilla tavoilla. Oikeudenmukainen, kunnioittava ja työntekijöitä tukeva laadukas esimiestyö on perusta hyvinvoivalle työyhteisölle.

Toimiva keskusteluyhteys johdon ja työntekijöiden välillä on yksi työhyvinvoinnin avaintekijöistä. Keskusteluyhteyden tulee olla avoin ja dialogin jatkuvaa. Toimivan vuorovaikutuksen avulla pystytään lisäämään ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Kun yhteinen tavoite on tiedossa ja tunnettu, on sitä kohti helpompaa ponnistella. Organisaation sisäisen tiedotuksen onkin tärkeää olla riittävää ja oikea-aikaista.

Työntekijän työssä viihtymiseen vaikuttaa myös työkuormitus, joka optimaalisena sisältää sopivasti haasteita ja oppimista sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja työtapoihin. Työkuormituksella on suora vaikutus työn mielekkääksi kokemiseen. Koko työyhteisön kannalta on tärkeää, että työntekijät viihtyvät työssään, ovat motivoituneita ja tekevät työtä mielellään.

Työhyvinvoinnin ydin koostuu hyvin järjestetystä, mielekkäästä ja ammattitaitoisesti johdetusta työstä. Työyhteisön hyvinvointia ei pystytä tuottamaan tyky-päivillä, liikuntatempauksilla tai kulttuuriseteleillä, jos työn tekemisen perusta ei ole kunnossa. Hyvinvoivaa ja hyvin johdettua työyhteisöä yhteinen tekeminen ja muut tukitoimet puolestaan palvelevat ja vahvistavat entisestään.

Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia. Siitä huolehtiminen ei voi jäädä vain yrityksen johdon kontolle, sillä työyhteisö on kaikkien jäsentensä summa. Henkilö, joka pitää huolen omasta hyvinvoinnistaan toimii koko työyhteisön hyvinvointia edistävällä tavalla.

Huolehtimalla omasta psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä panostamalla omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen työntekijät voivat tuoda positiivista energiaa ja draivia yhteiseen tekemiseen. Oman osaamisen ja työntekijätaitojen kasvattaminen ja ylläpitäminen vaikuttavat työskentelymotivaatioon ja tuovat voimaa koko työyhteisöön. Työyhteisöstä välittäminen, työkavereiden tukeminen ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen synnyttävät positiivisia vaikutuksia myös itselle.

Kun työyhteisö voi hyvin, on työpaikalle mukava mennä ja työ maistuu.

 

Mukavaa työhönpaluuta toivottaen,
Tullinkulman Työterveys

 

Elokuun blogin asiantuntijana toimi johtava työterveyspsykologimme Harri Lauren. Harri on vahva työelämäpalveluiden ammattilainen, koulutukseltaan psykologian maisteri ja työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä vuodesta 2008 lähtien.