Ryhmätoiminta


Tarjoamme työntekijöille työhyvinvointiin, työkykyyn ja terveyteen liittyvää ryhmätoimintaa. Ryhmässä oppiminen ja toimiminen motivoivat yksilöä, se on tehokasta, ja hauskaakin. Lisäksi ryhmän jäsenten toisilleen tarjoama vertaistuki on tutkitusti tehokasta. Vertaistuen tehokkuus perustuu osapuolten keskinäiseen tasavertaisuuteen, samankaltaiseen elämäntilanteeseen sekä siihen, että osapuolet kokevat tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.


Työntekijä tarvitsee työuran eri vaiheissa erilaista tukea. Työssä jaksamisen tukeminen, työhyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen ja ylläpitäminen vaikuttavat positiivisesti yksilön työkykyyn ja sen myötä parempaan elämänlaatuun myös vapaa-aikana. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut, sitoutunut ja tuottava työntekijä, mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen menestymiseen.


Olemme kehittäneet ryhmätoimintamme monipuoliseksi ja joustavaksi. Pyrimme tarjoamaan erityyppisiä ja eri aihepiireihin liittyviä ryhmiä, jotta jokaisen on mahdollista löytää se itseä kiinnostava ja omaa hyvinvointia hyödyntävä ryhmätoiminta. Järjestämme ryhmätoimintaa, kuten esimerkiksi ensiapukursseja, yrityksen tilauksesta joko yrityksen kaikille työntekijöille tai kohdennettuna vain osalle henkilöstöä. Lisäksi toiminnassamme on ryhmiä, joissa on osallistujia useasta yrityksestä ja joihin yrityksen yksittäisen työntekijän on mahdollista osallistua.


Työntekijä voi hakeutua ryhmiimme sen mukaan, millaisen sopimuksen työnantaja on tehnyt kanssamme. Työntekijä voi osallistua yritykselle räätälöityyn ryhmään tai sellaiseen ryhmään, johon otetaan yksittäisiä henkilöitä eri yrityksistä. Työntekijän kannattaakin kysyä omalta työnantajalta osallistumismahdollisuuksistaan eri ryhmiimme. Otamme myös mielellämme vastaan yritysasiakkaittemme toiveita ja ehdotuksia ryhmätoimintamme kehittämiseksi.


Ryhmätoimintamme on jaoteltu neljään kategoriaan pääsääntöisesti sen mukaan, kenelle ryhmä on tarkoitettu.

Kategoriat ovat: työntekijät, työyhteisöt, esimiehet ja räätälöidyt ryhmät.


 

 

TYÖNTEKIJÄT:

a)Terveys ja työhyvinvointi-ryhmät

Kuntokasi

Kuntokasilla hyvinvointia työhön ja vapaa-aikaan! Ryhmän fokuksena on työkyvyn ja jaksamisen tukeminen ennaltaehkäisevänä tai varhaiskuntoutuksen keinoin. Usean kuukauden ajan kokoontuvalle ryhmälle annettava moniammatillinen ohjaus pyrkii aikaansaamaan pysyviä muutoksia ryhmäläisten elämäntapoihin sekä pitkäaikaisia, positiivisia vaikutuksia työkykyyn. Kuntokasi-toiminnassa on kahdeksan lähikuntoutuspäivää, jotka ovat kahden viikon välein neljän kuukauden aikana. Tuloksia arvioidaan lisäksi erillisenä seurantapäivänä.

Ensiapukoulutus

Yritys voi hankkia omalle henkilöstölleen ensiapukurssin, jolloin kurssi voidaan toteuttaa joko yrityksen tai meidän tiloissa. Kurssin sisältö räätälöidään työpaikan tarpeiden mukaan ja rakennetaan esimerkiksi sen mukaan, millaiset tapaturmat ovat yrityksessä tai yrityksen toimialalla tyypillisiä. Yrityksen henkilöstö voi osallistua vaihtoehtoisesti ns. yleisille ensiapukursseille, joissa osallistujia on max. 15 henkilöä ja jonka osallistujat tulevat eri yrityksistä.

Hätäensiapukurssi: Kurssi antaa perusvalmiudet hätäensiavun antamiseen henkeä uhkaavissa tilanteissa. Kurssilla käydään läpi esimerkiksi alkutoiminta tapahtumapaikalla, tajuttomalle tai elottomalle annettava ensiapu sekä elvytys. Kesto 8 h. 

Ensiavun kertauskurssi: Kurssilla kerrataan hätäensiavun antoon liittyviä asioita. Kesto 4h

Nosto- ja siirtokoulutus

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat omaksuvat tietoa siirto- ja nostotilanteisiin liittyvästä tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksesta. Kurssilla opitaan uusia työtapoja   kuormituksen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Kesto 4–6 h.

Kannattava selkä

Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla on akuuttia tai kroonista selkäkipua. Kurssilta saa tietoa selkäkivusta, sen syistä ja hoidosta. Ryhmässä tehdään selkäharjoituksia, joista saa mukaansa kotiohjeet. Kesto 1,5 h.

 

 b) Liikunta-ryhmät

Starttiryhmät

Kursseilla kerrotaan liikunnan terveysvaikutuksista ja motivoidaan säännölliseen liikunnan harjoittamiseen.

Juoksukoulu

Kurssilla asetetaan juoksutavoitteet ja ryhmässä edetään askel askeleelta niitä kohden. Sopii myös vasta-alkajille. Hyvä kunto auttaa jaksamaan paremmin myös työelämässä. Kesto 6 x 1,5 h.


c) Elämäntapa-ryhmät

Tupakanvieroitus

 Tupakkainfo: Kurssilla kerrotaan eri vieroitusvaihtoehdot, testataan nikotiiniriippuvuus ja mitataan keuhkojen häkäpitoisuus. Kesto 1 h.

 Tumppaa tupakka -vieroitusryhmä: Tavoitteena tupakoimattomuus. Tärkeintä on oma halu lopettaa. Kesto 7 x 1,5 h

 Kevyet kilot ja liikunnan ilot

 Painonhallintaryhmä: Tavoitteena on painon aleneminen ja pysyvä painonhallinta. Kesto 10 x 2 h.

 

d) Henkinen hyvinvointi-ryhmät

Puhtiryhmä

Masennuksen ja uupumuksen hoito- ja ehkäisytaitoja tukeva ryhmä, joka tukee myös työelämässä jaksamista. Ryhmässä edetään pääasiassa Suomen Mielenterveysseuran Depressiokoulu-kirjan mukaisesti. Kesto 10 x 2 h.

Kunnon unet- uniryhmä

Henkilöille, joilla on nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia. Ryhmässä saat lisää tietoa unesta ja nukkumisen terveydellisistä vaikutuksista sekä tukea unen laadun paranemista mm. stressinhallinnan ja rentoutumisen keinoin. Tarjoamme myös omia ryhmiä vuorotyötä tekeville työntekijöille. Kesto 5 x 2 h.

 

TYÖYHTEISÖT:

Hyvinvointipäivä

Vireyttä ja hyvinvointia työyhteisön jaksamisen tueksi! Hyvinvointipäivä voidaan järjestää työpaikalla tai muussa sovitussa tilassa. Päivän sisältö rakentuu työssä jaksamista tukevista aiheista ja se muokataan kunkin työyhteisön tilanteeseen soveltuvaksi. Kesto 2–8 h.

Debriefing

Henkistä jälkihoitoa työyhteisössä tapahtuneen suuronnettomuuden tai siihen viittaavan tilanteen tai henkeä/terveyttä uhkaavan tilanteen jälkeen.

Muutos ja työhyvinvointi

Muutos on useimmiten haaste työyhteisölle ja hyvinvoinnille, ja se luo haasteita niin työntekijöille kuin esimiehillekin. Muutosta tukevien ryhmien tavoitteena on lisätä tietoa muutoksesta sekä antaa valmiuksia kohdata muutos ja sen haasteet. Kesto 3 x 2 h.

 

ESIMIEHET:

Aamustartti

Ajankohtaisia aiheita ja reipasta menoa - työpäivän aloitus esimiehille ja yrittäjille. Aamustarttiryhmässä liikutaan, syödään puhtiaamupalaa ja keskustellaan asiantuntijoiden alustamista aiheista. Kesto 1,5 h.

Vireänä bisneksessä

Parempi oma työhyvinvointi edistää liiketoimintaa! Valmennuskurssi on tarkoitettu yrittäjille, esimiehille ja johdolle. Kurssi sisältää yksilöllisen terveydentilan ja hyvinvoinnin arvion. Kesto 6 h.

Varhainen puheeksi ottaminen

 

Kurssi antaa valmiuksia työkykyä uhkaavien tilanteiden hallintaan. Kohdennettu esimiehille, jotka ovat avainasemassa työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin kysymyksissä. Kesto 3 x 2 h.

 

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT:

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaan pyynnöstä ja hänen tarpeidensa mukaan ryhmätoimintaa erilaisista työssä jaksamista tukevista aiheista.